Textiles & Kimono


This category is for textile, haori & kimono related items such as:

Kimono, haori (man’s jacket), obi (kimono sash), iko (kimono hanger), fabrics and all kind of equipment related to textile and garment, etc..


1 2 3